انجمن ورزشی فریزبی http://ifda.mihanblog.com 2018-04-25T14:23:32+01:00 text/html 2018-01-30T14:45:00+01:00 ifda.mihanblog.com محبوبه یوسفیان عضویت انجمن فریزبی فدراسیون ورزش های همگانی در فدراسیون جهانی http://ifda.mihanblog.com/post/143 <font color="#993399" size="4" face="Mihan-IransansBold">عضویت انجمن فریزبی فدراسیون ورزش‌های همگانی در فدراسیون جهانی<br></font><br><font color="#993399" size="4" face="Mihan-IransansBold"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:Version>14.00</o:Version> </o:DocumentProperties> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span lang="FA">فدراسیون جهانی پرواز دیسک، انجمن ورزش فریزبی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان هفتاد و هفتمین عضو ملی تأیید می‌کند.</span></font></p><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span lang="FA">29 ژانویه 2018</span></font></p><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span lang="FA">فدراسیون جهانی پرواز دیسک </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(WFDF)<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> با خوشحالی اعلام می‌کند که کنگره این فدراسیون عضویت انجمن ورزش فریزبی جمهوری اسلامی ایران </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(FDAI)<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> را به عنوان جدیدترین عضو انجمن خود تأیید کرده است و افزایش اعضای خود را به 77 انجمن ملی اعلام می‌کند.</span></font></p><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="FA">"ما صمیمانه به انجمن ورزش فریزبی جمهوری اسلامی ایران ورود به خانواده ورزش پرواز دیسک فدراسیون جهانی را به عنوان یک عضو جدید از منطقه خلیج فارس خوش‌آمد می گوییم.</span>" <span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">رابرت </span>"<span style="mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">نوب</span>"<span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA"> راچ، رئیس </span>WFDF<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> اظهار داشت: </span>"<span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">ما خوشحالیم که اعضای این فدراسیون را در منطقه رو به رشد خاورمیانه و شمال افریقا برای ورزش پرواز دیسک افزایش دهیم و همچنان با چندین نامزد دیگر از این منطقه کار می‌کنیم تا اهمیت فعالیت‌های ورزشی را در این منطقه اعلام ‌کنیم. جمهوری اسلامی ایران دارای فرهنگ و تاریخ ورزشی فراوانی است و مجموعه‌های ورزشی شناخته شده در آن کشور یک زیربنای مهم برای افزودن ورزش‌ پرواز دیسک می‌باشد.</span>"</font></p><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="FA">"ما بسیار خوشحالیم که انجمن ورزش فریزبی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای جدید فدراسیون بین‌المللی پرواز دیسک شناخته شده است که ما را بیش از همیشه تشویق می‌نماید تا این ورزش هیجان‌انگیز و جذاب را بدون در نظر گرفتن جنسیت و سن، توسعه دهیم." مائده فراهانی، رئیس کمیته بین‌المللی این انجمن می‌گوید: شعار ما "ورزش فریزبی برای همه" را نه تنها در جامعه ایرانی بلکه در کشورهای منطقه خاورمیانه به کار می‌گیریم. بازی جوانمردانه یک نظریه نیست، بلکه یک نگرش است که به طور مستقیم بر رفتار تأثیر می‌گذارد. ورزشکاران ما متعهد به بازی جوانمردانه برای کمک به بهبود جهان و گسترش صلح در کشورها هستند. "</span></font></p> <font color="#993399" size="4" face="Mihan-IransansBold"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:AR-SA;} </style> <![endif]--></font><font color="#CC0000" size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font><div align="center"><a href="http://www.wfdf.org/news-media/news/press/2-official-communication/840-wfdf-approves-the-flying-disc-association-of-the-islamic-republic-of-iran-as-77th-national-member" target="" title=""><font color="#CC0000" size="3" face="Mihan-Iransans">برای مشاهده اصل خبر در سایت WFDF اینجا کلیک کنید...</font></a></div><font color="#CC0000" size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font> text/html 2017-11-24T13:13:15+01:00 ifda.mihanblog.com محبوبه یوسفیان دومین اردوی انتخابی تیم ملی در اصفهان http://ifda.mihanblog.com/post/141 <font color="#993399" size="4" face="Mihan-IransansBold">دومین اردوی انتخابی تیم ملی در اصفهان<br>24 و 25 آبان ماه 96<br></font><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8312592242/frisbee_20_.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8312592292/frisbee_21_.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8312592334/frisbee_22_.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8312592368/frisbee_23_.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><font color="#CC0000" size="2" face="Mihan-Iransans">حضور آقای دکتر احمدزاده نایب رییس و آقای مهندس صمدی مسئول روابط عمومی انجمن</font></div><div align="center"><font color="#CC0000" size="2" face="Mihan-Iransans">از مرحله دوم اردوی انتخابی تیم ملی فریزبی</font><br></div><br><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8312592418/frisbee_24_.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><font color="#CC0000"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">معرفی ورزش فریزبی به بخشدار و شهردار باغ‌بهادران اصفهان</font></font></font></div><font color="#CC0000"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">توسط خانم دکتر یوسفیان نایب رییس انجمن</font></font></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2017-11-11T13:08:27+01:00 ifda.mihanblog.com محبوبه یوسفیان اولین اردوی انتخابی تیم ملی در تهران http://ifda.mihanblog.com/post/139 <p><font color="#993399" size="4" face="Mihan-IransansBold">اولین اردوی انتخابی تیم ملی در تهران</font></p><p><font color="#993399" size="4" face="Mihan-IransansBold">27 و 28 مهر ماه 96<br></font></p><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8312599118/frisbee_96_08_1_.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8312599084/frisbee_96_08_2_.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8312599134/frisbee_96_08_3_.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div> text/html 2017-10-25T12:22:14+01:00 ifda.mihanblog.com محبوبه یوسفیان مسابقات قهرمانی آلتیمیت فریزبی چمنی http://ifda.mihanblog.com/post/138 <font color="#993399" size="4" face="Mihan-IransansBold">مسابقات قهرمانی آلتیمیت فریزبی چمنی کشور<br>آذربایجان غربی- ارومیه<br>20 الی 24 شهریور ماه 96<br></font><div align="center"><font color="#990000" size="4" face="Mihan-IransansBold">20 شهریور</font><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8312591600/frisbee_2_.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><font color="#CC0000" size="3" face="Mihan-Iransans">آغاز مراسم هماهنگی تیم‌ها و قرعه‌کشی</font></div><div align="center"><font color="#CC0000" size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font color="#CC0000" size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s8.picofile.com/file/8312591668/frisbee_3_.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></font></div><div align="center"><font color="#CC0000" size="3" face="Mihan-Iransans">اشاره به نکات مهم در موارد ادوایزرها و رعایت نکات مهم توسط تیم‌ها</font></div><div align="center"><font color="#CC0000" size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8312591818/frisbee_6_.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8312591826/frisbee_7_.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><font color="#CC0000"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">قرعه‌کشی مسابقات قهرمانی آلتیمیت چمنی</font></font></font></div><div align="center"><font color="#CC0000"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">به میزبانی هیأت ورزش‌های همگانی استان آذربایجان غربی</font></font></font></div></div><div align="center"><font color="#CC0000" size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font color="#CC0000" size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s9.picofile.com/file/8312591692/frisbee_4_.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></font></div><div align="center"><font color="#CC0000" size="3" face="Mihan-Iransans">نتایج قرعه‌کشی</font></div><div align="center"><font color="#CC0000" size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font color="#CC0000" size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s9.picofile.com/file/8312591768/frisbee_5_.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"><br></font></div><div align="center"><font color="#CC0000"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">برنامه مسابقات کشوری</font></font></font></div><div align="center"><br></div><br><div align="center"><font color="#CC0000"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#990000" size="4" face="Mihan-IransansBold">21 تا 24 شهریور</font></font></font></font></div><div align="center"><font color="#CC0000"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></font></div><div align="center"><font color="#CC0000"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://s8.picofile.com/file/8312591876/frisbee_9_.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"><br></font></font></font></div><div align="center"><font color="#CC0000"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">روز اول مسابقات آلتیمیت چمنی آقایان با حضور 12 تیم از سراسر کشور<br></font></font></font></div><div align="center"><font color="#CC0000"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></font></div><div align="center"><font color="#CC0000"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://s9.picofile.com/file/8312591842/frisbee_8_.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></font></font></font></div><div align="center"><font color="#CC0000"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">میز منشی‌ها، وقت‌نگهدارها و ارزیاب‌های مسابقات</font></font></font></div><div align="center"><font color="#CC0000"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></font></div><div align="center"><font color="#CC0000"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://s9.picofile.com/file/8312591900/frisbee_10_.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"><br></font></font></font></div><div align="center"><font color="#CC0000"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">مسابقات آلتیمیت چمنی آقایان</font></font></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8312592076/frisbee_16_.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div></div><div align="center"><font color="#CC0000"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">حضور بانوان ارزیاب و منشی</font></font></font></div><div align="center"><font color="#CC0000"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></font></div><div align="center"><font color="#CC0000"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://s9.picofile.com/file/8312591950/frisbee_11_.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"><br></font></font></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8312591976/frisbee_12_.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8312591992/frisbee_13_.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8312592026/frisbee_14_.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#CC0000"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://s9.picofile.com/file/8312592068/frisbee_15_.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></font></font></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8312592134/frisbee_18_.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8312592184/frisbee_19_.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></div><div align="center"><font color="#CC0000"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">نتایج مسابقات کشوری آلتیمیت چمنی آقایان<br></font></font></font></div><div align="center"><font color="#CC0000"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">مقام اول همدان</font></font></font></div><div align="center"><br><font color="#CC0000"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"> مقام سوم تهران&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; مق</font></font></font></font></font></font><font color="#CC0000"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">ام دوم خوزستان<br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div> text/html 2017-02-18T17:36:49+01:00 ifda.mihanblog.com محبوبه یوسفیان آتشنشان شهید حسین حسین زاده، بازیکن تیم فریزبی ایرانیان http://ifda.mihanblog.com/post/137 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8286862484/photo_2017_02_05_14_30_37.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></div><font style="font-size: 15pt; font-family: Nazanin; " color="#000080"><br><font face="Mihan-Iransans">در آتش شو، در آتش شو، در آتش شو به آسانی<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کـه آتـش با خلیــل ما کـند رسـم گلستانی </font></font><font face="Mihan-Iransans"> <br><br></font><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> <font style="font-size: 13pt;" color="#000000"> آخرین پنجشنبه دی ماه محمل یکی از تلخ ترین خاطرات حافظه جمعی ایرانیان بود، ساختمان پلاسکو آتش گرفت و فروریخت. در این فروپاشی ناگهانی پلاسکو، حسین حسین زاده یکی از 16 آتش نشان شهیدی بود که در پی نجات هم نوعان خویش به دل آتش زده بود. وی علاوه بر تبحر در ورزش آتش نشانان، در ورزش فریزبی نیز تبحر داشت و عضو تیم فریزبی ایرانیان بود. فقدان حسین حسین زاده بر تمامی اعضای جامعه کشور تسلیت باد.<br><br>با سپاس از جناب دکتر مجدآرا و جناب دکتر میرزمانی، جهت تجلیل از آتشنشان شهید حسین حسین زاده، بازیکن تیم فریزبی ایرانیان<br></font></font></div> text/html 2016-06-14T18:23:27+01:00 ifda.mihanblog.com محبوبه یوسفیان فعالیت استان ها به روایت تصویر (اصفهان) http://ifda.mihanblog.com/post/134 <font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"> </font><font color="#6600CC"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">فعالیت استان ها به روایت تصویر (اصفهان)</font><br></font></font><div align="center"><br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" color="#CC0000" size="3"><img src="http://s7.picofile.com/file/8256199192/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_1_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></font><font face="Mihan-Iransans" color="#CC0000" size="3"><font face="Mihan-Iransans" color="#CC0000" size="3">دومین همایش فریزبی خانوادگی فریزبی در شهر دولت آباداصفهان که به همت جناب حیدری (مسوول کمیته فریزبی اصفهان) و جناب مصطفی داوری برگزار گردید.<br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8256199300/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_3_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></font>هم اکنون دو تیم نوجوانان، یک تیم بزرگسالان و یک تیم بانوان دررشته ی فریزبی در دولت آباد مشغول فعالیت هستند.<br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8256199242/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_2_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br>حضور نائب رئیس انجمن فریزبی در تمرینات تیم فریزبی اصفهان به دعوت جناب آقای حیدری مسوول کمیته ی فریزبی اصفهان</font><br></div> <font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#CC0000"><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8256201618/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_1_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8256201650/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_2_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br></font><img src="http://s6.picofile.com/file/8251128784/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_2_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><img src="http://s7.picofile.com/file/8251128718/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_1_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8251128834/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_4_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8251128868/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_5_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8251128900/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_6_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8251129026/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_7_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8251129050/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_8_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8251131000/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_9_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8251129192/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_10_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br></font><br><div align="justify"><ul><li><font face="Mihan-Iransans" color="#CC0000" size="3"><font color="#CC0000">نشست مسئول ورزش منطقه 6 ورزشگاه مشتاق و&nbsp; آبشار سوم جناب آقای علی نجمایی رئیس کمیته فریزبی هیت همگانی استان آقای علی احمد حیدری و برگزاری مسابقات میدانی فریزبی در رده های سنی آزاد ویژه آقایان و بانوان و اهدا، جوایز به نفرات برتردر مورخه 31/2/95</font></font></li></ul><ul><li><font face="Mihan-Iransans" color="#CC0000" size="3">برگزاری اولین المپیاد ورزشی کمیته فریزبی هیت ورزشهای همگانی استان اصفهان با همکاری و تعامل بسبار خوب سازمان ورزش شهرداری استان در تاریخ 95/02/31</font></li></ul></div><font face="Mihan-Iransans" color="#CC0000" size="3"><br></font></div><font face="Mihan-Iransans" color="#6600CC" size="3"> </font><font face="Mihan-Iransans" size="3"> </font> text/html 2016-05-28T06:31:33+01:00 ifda.mihanblog.com محبوبه یوسفیان برگزاری تمرینات منظم فریزبی روزهای جمعه مجموعه ورزشی ایرانیان در سال95 http://ifda.mihanblog.com/post/123 <p> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font color="#CC0000" size="5">برگزاری تمرینات منظم فریزبی (رایگان)<br></font></font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">برگزاری تمرینات منظم فریزبی، جمعه ها ساعت۷_۹:۳۰</font><br></p><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">نشانی:</font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 107%;" lang="FA">اتوبان حکیم غرب </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 107%;" lang="FA">–</span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 107%;" lang="FA"> بعد از اشرفی اصفهانی نرسیده به ستاری </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 107%;" lang="FA">–</span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 107%;" lang="FA"> خ پیامبر مرکزی </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 107%;" lang="FA">–</span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 107%;" lang="FA"> خ بهشت - پ 1/1 </span></b></font></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 107%;" lang="FA">مجموعه آموزشی فرهنگی ورزشی آینده سازان ایران </span></b></font></font><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#CC33CC" size="5"><font color="#990000" size="4">علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09125002988 تماس حاصل فرمایند.<br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8255184476/Iranian95_03_21.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></font></font></b></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#CC33CC" size="5"><font color="#990000" size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#CC33CC" size="5"><font color="#990000" size="4"><font color="#6600CC">تمرین جمعه 95/03/21 با حضوربازیکن آلمانی در مجموعه ورزشی ایرانیان</font></font></font></b></font><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8253296826/Iranian95_03_07_2_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></font></font></b></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#CC33CC" size="5"><font color="#990000" size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#CC33CC" size="5"><font color="#990000" size="4"><font color="#CC33CC"><br></font></font></font></b></font><img src="http://s6.picofile.com/file/8253296842/Iranian95_03_07_3_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8253296976/Iranian95_03_07_4_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8253297092/Iranian95_03_07_5_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8253296742/Iranian95_03_07_1_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><font color="#6600CC">تمرین جمعه 95/03/07 باحضور بازیکنان تهران، کرج، قم، ورامین و ملایر</font><br></font></font></b></font></div> text/html 2016-05-25T15:10:48+01:00 ifda.mihanblog.com محبوبه یوسفیان فعالیت استان ها به روایت تصویر (گیلان - بندر انزلی) http://ifda.mihanblog.com/post/132 <font face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC" size="4">فعالیت استان ها به روایت تصویر (گیلان - بندر انزلی)<br><br></font><div align="center"><br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://s7.picofile.com/file/8252897084/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86_2_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></font><br></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" color="#6600CC" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برگزاری مسابقه آلتیمیت به مناسبت میلادحضرت مهدی(عج) و آزادسازی خرمشهر،براى اولین بار- 95/03/02</font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></font><img src="http://s7.picofile.com/file/8252897018/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86_1_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" color="#6600CC" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برگزاری مسابقه آلتیمیت به مناسبت میلادحضرت مهدی(عج) و آزادسازی خرمشهر،براى اولین بار- 95/03/02</font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></font></font><img src="http://s6.picofile.com/file/8252897150/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86_3_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" color="#6600CC" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برگزاری مسابقه آلتیمیت به مناسبت میلادحضرت مهدی(عج) و آزادسازی خرمشهر،براى اولین بار- 95/03/02<br></font></font></font><img src="http://s7.picofile.com/file/8252897218/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86_4_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" color="#6600CC" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برگزاری مسابقه آلتیمیت به مناسبت میلادحضرت مهدی(عج) و آزادسازی خرمشهر،براى اولین بار- 95/03/02</font></font></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#CC0000">ارایه ی توضیحات اولیه، آموزش به خانواده ها و اهدای جوایز به کوچکترین عضو فریزبی بندر انزلی<br><br><br></font></font></div></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8250830550/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C_4_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></div><div align="center"><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8250830568/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C_5_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8250830600/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C_3_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8250830642/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C_7_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8250830726/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C_8_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8250830784/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C_6_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8250830876/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C_1_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8250830926/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C_2_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8259629300/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></div><font face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC" size="4"> </font> text/html 2016-05-22T17:06:03+01:00 ifda.mihanblog.com محبوبه یوسفیان فعالیت استان ها به روایت تصویر (آذربایجان غربی) http://ifda.mihanblog.com/post/127 <p> <b><font face="Mihan-Iransans" color="#CC33CC" size="4">فعالیت استان ها به روایت تصویر (آذربایجان غربی)<br></font></b><br></p><b><font face="Mihan-Iransans" color="#CC33CC" size="4"><font face="Mihan-IransansLight" color="#330000"><b><font face="Mihan-Iransans" color="#CC33CC" size="4"><font face="Mihan-IransansLight" color="#330000">کارگاه آشنایی و معرفی رشته فریزبی به دانشجویان دانشگاه علم و فن ارومیه به مناسبت هفته جوان<br><br></font></font></b></font></font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#CC33CC"><font color="#330000"><b><font color="#CC33CC"><font color="#330000"></font></font></b></font></font></b></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://s7.picofile.com/file/8253156434/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#CC33CC"><font color="#330000"><b><font color="#CC33CC"><font color="#330000"><br><br></font></font></b></font></font></b></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#CC33CC"><font color="#330000"><b><font face="Mihan-Iransans" color="#CC33CC" size="4"><font face="Mihan-IransansLight" color="#330000">گزارش تصویری از اردوی فرهنگی ، ورزشی و هنری به مناسبت بزرگداشت روز پدر و هفته سلامت و اجرای مسابقات فریزبی بین خانواده های حاضر (اردیبهشت 95)</font></font></b></font></font></b><br></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br><font color="#CC0000"><b><font color="#CC0000"><b>1) توضیحات و معرفی ورزش فریزبی به خانواده ها</b></font><img src="http://s7.picofile.com/file/8248732792/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%D8%AF%D8%B1_1_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br></b></font><br><font color="#CC0000"><b><font color="#CC0000"><b>2) اجرای مسابقه on target&nbsp; فریزبی بین خردسالان شرکت کننده</b></font><img src="http://s6.picofile.com/file/8248732976/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%D8%AF%D8%B1_2_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><br></b></font></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" color="#CC0000" size="2"><b>3) اجرای مسابقه on target&nbsp; فریزبی بین بزرگسالان</b></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br><font color="#CC0000"><b><img src="http://s6.picofile.com/file/8248733018/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%D8%AF%D8%B1_3_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br></b></font><br><font color="#CC0000"><b><font color="#CC0000"><b>4) اجرای مسابقه بولینگ فریزبی بین اعضای تیم فریزبی</b></font><img src="http://s6.picofile.com/file/8248733042/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%D8%AF%D8%B1_4_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br></b></font><br><font color="#CC0000"><b><font color="#CC0000"><b>5) اهداء جوایز نفرات برتر<br></b></font><img src="http://s6.picofile.com/file/8248733192/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%D8%AF%D8%B1_6_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></b></font><font color="#CC0000"><b><font color="#CC0000"><b><font color="#CC0000"><b>اهداء جوایز افتخاری بزرگسال ترین نفرات شرکت کننده در مسابقات توسط پیشکسوت و استاد رشته جودو <font color="#6600CC">جناب شیرزاد دبیری</font></b></font></b></font><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248733176/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%D8%AF%D8%B1_5_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></b></font><font color="#CC0000"><b><font color="#CC0000"><b>اهداء جوایز نفرات برتر بانوان توسط نائب رییس کمیته فریزبی استان <font color="#6600CC">سرکار خانم صفایی</font></b></font><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248733226/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%D8%AF%D8%B1_7_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></b></font><font color="#CC0000"><b><font color="#CC0000"><b>اهداء جوایز آقایان برتر توسط مسئول کمیته فریزبی استان <font color="#6600CC">جناب میلاد دبیری</font></b></font><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248733250/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%D8%AF%D8%B1_8_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></b></font><br><font color="#CC0000"><b><font color="#CC0000"><b>اهداء جوایز خردسالان برتر توسط مربی بین المللی یوگا <font color="#6600CC">سرکار خانم قلی وند<br><br><br></font></b></font>6) جرای موسیقی زنده توسط خردسالان<br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248733292/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%D8%AF%D8%B1_9_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><br>7) بسیج همگانی در پاک سازی طبیعت زیبای قلعه جوق از زباله ها و پسماندها<br><img src="http://s6.picofile.com/file/8248733392/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%D8%AF%D8%B1_11_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248733334/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%D8%AF%D8%B1_10_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></b></font></font></div></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font> text/html 2016-05-13T12:48:19+01:00 ifda.mihanblog.com محبوبه یوسفیان آموزش ورزش مفرح فریزبی در جشنواره بهاری گلابدره http://ifda.mihanblog.com/post/133 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC" size="4">آموزش ورزش مفرح فریزبی در جشنواره بهاری گلابدره<br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8251216418/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%87.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8251216434/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%87_94_02_23_1_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8251216500/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%87_94_02_23_2_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8251216542/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%87_94_02_23_3_.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><font face="Mihan-Iransans" color="#6600CC">جشن روز جهانی خانواده - گلابدره - تهران<br><font color="#CC33CC" size="4"><font color="#6600CC">جمعه ٢٤ اردیبهشت ١٣٩٥ </font></font></font><font face="Mihan-Iransans"><br><font color="#6600CC">گروه ورزش خانواده، انجمن فریزبی</font></font><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8251332568/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%87_%DA%86%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><font face="Mihan-Iransans" color="#6600CC" size="3">نونهال چوپانی که معتقد است به دلیل چرا بردن گوسفندانش دارای بازوهایی قوی است<br>و استعداد خوبی در فریزبی دارد.</font><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8252022800/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%862.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8252022776/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%861.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><font face="Mihan-Iransans" color="#6600CC">پاکبانان طبیعت در روز جهانی خانواده<br>جمعه ٢٤ اردیبهشت ١٣٩٥ </font><font face="Mihan-Iransans" color="#6600CC"><br>گروه ورزش خانواده حامی محیط زیست و نگهبان طبیعت</font><br> </font></div>