معرفی فریزبی به هنرمندان


دیدار محبوبه یوسفیان با استاد مصطفی جلالی پور خواننده و مدرس آواز

ملاقات محبوبه یوسفیان و مسئول کمیته ی مسابقات انجمن ورزشی فریزبی
با فیروز سلیمانی بازیگر سینما و کوروش رسالتی نایب رییس انجمن آمادگی جسمانی
در محل فدراسیون ورزش های همگانی


معرفی ورزش فریزبی به کامیار اسماعیلی، تهیه کننده و مجری سیما