آموزش فریزبی و برگزاری مسابقه در کانون اصلاح و تربیت ویژه ی دختران