برگزاری تمرینات منظم فریزبی در روزهای جمعه از بهار94 در شهر ورزش

ساعت۱۰:۳۰ تا ۱۳