برگزاری تمرینات منظم فریزبی در روزهای سه شنبه در شهر ورزش
ساعت ۱۷_۲۱