ملاقات محبوبه یوسفیان با جناب آقای ولی اله صالح نیا رئیس انجمن آمادگی جسمانی فدراسیون ورزش های همگانی
در محل فدراسیون ورزش های همگانی