معرفی،آموزش و برگزاری مسابقه فریزبی به مناسبت روز ارتش
فروردین 1394