معرفی ورزش فریزبی در نمایشگاه وزارت ورزش و جوانان به مناسبت هفته دولت
شهریور 1393، باشگاه شهید شیرودی