معرفی ورزش فریزبی در مسابقات کشوری تنیس روی میز دانش آموزان آسیب دیده شنوایی

مرداد 1393 - دانشکده دکتر شریعتی تهران