ملاقات محبوبه یوسفیان با مدرسین انجمن بین المللی ورزش همگانی تافیسا
پیتر كاپوستین و ویم فلورجین