معرفی، آموزش وبرگزاری مسابقه ی فریزبی در ندامتگاه شهر ری بانوان