FIELD EVENTS.5 (مسابقات میدانی):

به مجموعه حرکات و رویدادهای که در جریان پرتاب دیسک در محدوده‌های تعیین شده اتفاق می‌افتد مسابقات میدانی گفته می‌شود. این مسابقات به صورت انفرادی برگزار می‌شود. مهارت در پرتاب و توجه به شرایط ورزش باد و همچنین تکنیک‌های لازم جهت پرواز دادن دیسک در محدوه‌های تعیین شده از خصوصیاتی هستند که بازیکنان این سبک باید بر آن تسلط کافی داشته باشند. این رقابتها به پنج بخش تقسیم می‌گردند:

1 – مسافت

2 _ حداکثر زمان پرواز

3 _ پرتاب _ دو و مهار

4 _ حداکثر زمان پرواز _ دو ومهار

5 _ درجه دقت

1 ) Distance(مسافت) :

 این رقابت مربوط به بهترین رکوردی است که بازیکن پس از پنج پرتاب بدست می‌آورد. پرتاب باید بر روی محور طولی که در نظر گرفته شده است با کمترین انحراف از محور انجام شده باشد.


بازیکن از پشت خط اقدام به پرتاب می‌کند.

بازیکنان باید بتوانند در یک مسیر طولی مشخص شده بیشترین پرتاب خود را داشته باشند. ابتدا شروع پرتاب با نوار رنگی و مخروط‌های رنگی مشخص می‌شود. اگر پرتاب انجام شده انحرافی از محور طولی داشته باشد طبق فرمول‌های موجود در قوانین محاسبه خواهد شد. بهترین مکان جهت این رقابت زمین‌های چمن می‌باشد.

 

نمونه‌ای از محاسبه پرتاب انجام شده را مشاهده می‌نماید.

پس از برخورد دیسک به زمین مقدرا مسافت طی شده اندازه گیری می‌شود چنانچه دیسک از محور طولی فاصله داشته باشد به مقدار آن فاصله از میزان طول پرتاب کسر و نتیجه به عنوان رکورد بازیکن ثبت می‌گردد.

2 ) Maximum Time Aloft (MTA) (حداکثر زمان پرواز) :

در این رقابت بازیکن با قرار گیری مناسب در جهت وزش باد دیسک را به هوا پرتاب می‌کند به گونه ای که دیسک پس از طی مسافتی دوباره به سمت زمین برگردد و این در حالی است که بازیکن با جا گیری مناسب در انتظار مهار دیسک قبل از برخورد با زمین است. این رقابت با ثبت بهترین رکورد از پنج پرتاب محاسبه می‌شود.


دیسک در جهت مخالف باد پرتاب می‌شود.

نکته بسیار مهم و مشکل این است که بازیکن فقط با یک دست باید دیسک را مهار کند. و این کار با توجه به سرعت بالا دیسک در زمان بازگشت و برخورد به زمین می‌تواند بازیکن را دچار چالش‌های زیادی بنماید. این رقابت بسیار دیدنی و بازی در این سبک بسیار جذاب می‌باشد. برای محاسبه رکورد بازیکن این گونه عمل می‌شود از زمانی که دیسک از دست  بازیکن رها می‌شود تا زمان مهار یک دستی دیسک مقدار رکورد زمانی محاسبه می‌گردد.

 3 ) Throw Run & Catch (TRC) (پرتاب _ دو و مهار):

در این سبک رقابت میدانی ورزشکار دیسک را به هوا پرتاب کرده  سعی دارد تا دیسک بیشترین فاصله را با نقطه پرتاب داشته باشد. از بالاترین رکورد از پنج پرتاب بازیکن نتیجه مسابقه مشخص می‌کند.


نحوه انجام رقابت پرتاب _ دو مهار را ملاحظه می‌نماید.

روش انجام این بازی به این ترتیب است که بازیکن فریزبی را به صورت مایل به سمت بالا پرتاب می‌کند و باید به گونه‌‌‌‌‌‌ای عمل کند که دیسک از نقطه پرتاب اولیه خود در بازگشت به سمت زمین فاصله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ی دورتری از نقطه اولیه داشته باشد. برای مهار فریزبی با توجه به اینکه دیسک بر جریان هوا سوار می‌شود و قوانین فیزیکی حاکم بر جریان هوا و فریزبی بسیار پیچیده و تا حدودی غیر قابل پیش بینی و کنترل است، بازیکنان باید بسیار آگاهانه و دقیق فریزبی را دنبال کنند و در نقطه فرود با چابکی و قدرت جسمانی بالا فریزبی را مهار کنند.

4 ) Self _ Caught Flight(SCF) حداکثر زمان پرواز _ دو و مهار :

از تلفیق دو سبک حداکثر زمان پرواز و سبک پرتاب _ دو و مهار سبک دیگری از رقابت تولید می‌شود که به آن حداکثر زمان پرواز _ دو و مهار گفته می‌شود. این رقابت به صورت رکورد گیری و در نظر گرفتن بالاترین رکورد از پنج پرتاب محاسبه می‌شود.

 

در این سبک زمان و فاصله هر دو در نتیجه کار محاسبه می‌شود.

همان گونه که در شکل بالا مشاهده می‌کنید در مقابل بازیکن تعدادی عدد به منزله ثبت زمان و یک جهت نما به منزله جهت حرکت برای مهار دیسک نمایش داده شده است. به طور کلی این رقابت بسیار سنگین و به تلاش و پویایی فرد شرکت کننده بستگی دارد. در این رقابت فرد شرکت کننده ملزم می‌شود تا قابلیت‌های فردی خود را در معلق نگه داشتن فریزبی در هوا و همچنین فرود آوردن دیسک در نقطه‌ای دورتر از محل رهاسازی به اجرا گذارد. شما در این رقابت از جریان وزش باد برای ثبت یک رکورد در دو جبهه یکی از نظر زمانی و دیگری از نظر مسافت بهره می‌برید.

فدراسیون جهانی پرواز فریزبی رابطه‌ای را برای محاسبه (SCF)  معرفی کرده و در ادامه با یک مثال روش محاسبه توضیح داده می‌شود.

TRC+ (MTA*5.5) = SCF

در رابطه مذکور داریم:

TRC: پرتاب _ دو ومهار

MTA: حداکثر زمان پرواز

SCF: حداکثر زمان پرواز _ دو ومهار

اگر برای (TRC) رکورد 40 متر را داشته باشیم و (MTA) زمانی معادل 7/3 ثانیه را داشته باشد برای محاسبه(SCF)  با در نظر گرفتن فاکتور 5/5 داریم:

40 + (7.3 * 5.5) = 80.15

5 ) Accuracyدرجه دقت :

این بازی بر اساس پرتاب فریزبی به سمت هدف ثابت در نقاط تعریف شده استوار است. بازیکنان با انجام تعدادی پرتاب به سمت هدف در هر بخش امتیاز آن قسمت را کسب می‌کنند و از مجموع کل امتیازات رکورد بازیکن ثبت می‌گردد.


بازیکن در حال پرتاب دیسک به هدف ثابت می‌باشد.

در این بازی از یک سبد هدف و هفت ایستگاه پرتاب استفاده می‌شود. هر بازیکن باید در هر ایستگاه چهار پرتاب به سمت سبد داشته باشد و باید سعی کند بیشترین رکورد را از پرتاب‌های که در اختیار دارد در داخل سبد جای دهد.


شما در شکل موقعیت ایستگاه‌ها نسبت به سبد را مشاهده می‌نماید.

همانطور که در شکل مشاهده می‌نماید سه ایستگاه به صورت مستقیم روبرو هدف قرار دارد و چهار ایستگاه به طور قرینه با زاویه تعریف شده در گوشه واقع شده‌‌اند. بازیکنان باید بتوانند از بیست و هشت پرتابی که در اختیار دارند بیشترین پرتاب‌های خود را در سبد قرار دهند و بازی این گونه به پایان می‌رسد.


نمای از روبرو و بغل سبد بازی درجه دقت پرتاب را ملاحظه می‌نمایید.

در شکل بالا نمونه‌ای از سبد  مخصوص پرتاب بازی  Accuracy  را می‌بینید که در آن ابعاد و اندازه‌ها برای ساختن این سبد به خوبی نمایش داده شده است.