گردهمایی رؤسای کمیته های فریزبی استانها

اولین گردهمایی و دوره آشنایی با ورزش فریزبی ویژه رؤسای کمیته های فریزبی استانهای سراسر کشور مورخ 26 آذر ماه در اصفهان برگزار می گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه فدراسیون در هیأت همگانی استان خود مراجعه کنید.