نشست انجمن فریزبی با رئیس دفتر مشترک انجمن ها ی ورزشی

این جلسه در تاریخ 5 تیر ماه در دفتر مشترک انجمن ها ی ورزشی با حضور رئیس انجمن  و اعضای هیات رئیسه انجمن و رئیس دفتر مشترک انجمن های ورزشی تشکیل گردید.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی در این نشست مقرر گردید که انجمن از طریق دفتر مشترک انجمن ها با فدراسیون جهت بهبود روند کار تعامل بیشتر داشته و همچنین دفتر  مشترک پل ارتباطی روسای انجمن ها با فدراسیون باشد.
همچنین مقرر گردید بانک اطلاعاتی از مربیان، فعالان و مدرسین دوره ها و کتاب ،سی دی ،بروشور و پوستر توسط انجمن تهیه و به فدراسیون ارسال شود.
همچنین درخواستی از سوی رئیس انجمن  در ارتباط با جلسات مستمر با روسای دیگر انجمن ها به منظور آشنایی و همکاری با یکدیگر جهت بهبود روند کار داده شد.