• برگزاری مجمع سالیانه رؤسای کمیته های فریزبی سراسر کشور به زودی در شهر اصفهان.