• استان های شرکت کننده در دوره مربیگری درجه 3 فریزبی، مجوز تأسیس باشگاه و تیم های ورزشی فریزبی را خواهند داشت.