تقدیر و تشکر


  • تقدیر و تشکر رئیس انجمن فریزبی کشور از میزبانی مطلوب هیأت ورزش های همگانی استان قم و همچنین پوشش خبری بسیار مناسب صدا و سیمای مرکز قم.
  • تقدیر و تشکر رئیس انجمن فریزبی کشور از رئیس هیأت همگانی استان قم و جناب آقای علی ذاکریان رئیس کمیته فریزبی استان قم که مدیریت دوره مربیگری درجه 3 فریزبی کشوری را بر عهده داشتند.