DISC GOLF.7 (دیسک گلف):

این سبک بازی بسیار مفرح و جالب می‌باشد. قوانین این بازی به ورزش گلف شباهت دارد و تفاوت اصلی آن در تجهیزات این بازی است. بازی دیسک گلف بازی است که در دامنه‌ها و مناطق خوش آب و هوا طرفداران بسیاری دارد.


در شکل بازیکنی را حال پرتاب دیسک به سمت سبد ملاحظه می‌نماید.

در این بازی بازیکنان با پرتاب فریزبی به سمت سبد سعی دارند تا با تعداد پرتاب کمتری دیسک را در داخل سبد جای دهند. در ابتدا بازیکنان با پرتاب‌های بلند باید خود را در محدوده نزدیک به سبد قرار دهند و در ادامه با پرتاب دقیق فریزبی را در سبد جای دهند. تعداد این سبدها تا 18 عدد نیز میتواند باشد درست مانند بازی گلف و بازیکنان باید از مهارت های پرتاب به خوبی استفاده کنند.


موانع طبیعی مانند درختان و برکه‌های موجود در مسیر مسابقه را ملاحظه می‌نمایید.

ارتفاع سبد از روی زمین حدود 140 سانتی متر است و جهت مهار دیسک در سبد یک آویز زنجیری از بالا تا نزدیک سبد تعبیه شده که پس از برخورد فریزبی به زنجیرها دیسک به داخل سبد می‌افتد و تعداد پرتاب‌ها تا رسیدن دیسک به داخل سبد امتیازی است که بازیکن کسب کرده است.


سبد مخصوص و بازیکنی را در حال پرتاب به سمت سبد مشاهده می‌نماید.