سرکارخانم سمیراغفارپور مربی و مدرس ارجمند فریزبی،
مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده ی ارجمندتان تسلیت عرض می نماییم.