فعالیت استان ها به روایت تصویر (آذربایجان غربی)

تیم فریزبی استان آذربایجان غربی در حال تمرین
یک روز قبل از اجرای برنامه در پیاده روی خانوادگی منطقه آزاد ماکوتیم فریزبی استان آذربایجان غربی
در حال اجرای برنامه در 3 ایستگاه مختلف در پیاده روی خانوادگی منطقه آزاد ماکو