حضور شیهان هدیه خدایی نایب رییس کیوکوشین iku کشور در تمرینات نوروزی