DISCATHON.4 (فریزبی پیمایش):

این بازی مانند یک مسابقه دو است ولی همزمان با دویدن همراه با پرتاب دیسک در محور‌های تعیین شده در مسیر تا نقطه پایان مسابقه می‌باشد. مسیر یک کیلومتری برای این بازی تعریف شده است. چابکی و دقت در پرتاب‌ها از ارکان اصلی این رقابت است.


 نمونه ای از مسیر بازی و نقاط تعریف شده را در شکل ملاحظه می‌نمایید.

در این بازی که در مناطق جنگلی، مراتع و تفرجگاه‌های طبیعی قابل انجام است بازیکنان به صورت انفرادی باید فریزبی را در مسیرهای که در آن نقاط گذر اجباری تعریف شده است هدایت کنند. بازیکنان نمی‌توانند با دیسک بدوند و تنها باید با پرتاب دیسک همانند مسیری که در شکل بالا ملاحظه می‌نماید دیسک را به پایان مسیر مسابقه برسانند.