سرکارخانم زبرجد؛ مصیبت وارده را به شما و خانواده ی محترمتان
تسلیت عرض می نماییم.