تبلیغات
انجمن ورزشی فریزبی - اعضای کمیته ی فنی انجمن فریزبی فدراسیون ورزشهای همگانی

انجمن ورزشی فریزبی


اعضای کمیته ی فنی انجمن فریزبی فدراسیون ورزش های همگانیردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

سودابه زبرجد

سرپرست انجمن

2

محبوبه یوسفیان

نائب رئیس انجمن

3

محمد بروغنی

مسئول کمیته دبل دیسک

مسئول روابط عمومی

4

احمدعلی حیدری

مسئول کمیته انضباطی

5

علی ذاکریان

مسئول کمیته سبک نمایشی

6

مینا رمضانی

مسئول کمیته پژوهش

7

محمدحسن زبرجد

مسئول کمیته آموزش و مسابقات

8

داود سجادی دهکردی

مسئول کمیته فرهنگی

9

سمیرا غفارپور

مسئول کمیته فریزبی پیمایش

10

علی درخشان

مسئول کمیته آلتیمیت چمنی